תקנון הגרלה בפייסבוק 

שמלה מסתובבת מתנה מאתר ספירולינה

 

עורכת הפעילות: ספירולינה ע"מ 017358458

שם הפעילות: ספירולינה מחלקת שמלות במתנה

עורכת הפעילות עורכת הגרלה שבסופה יוגרלו 5 שמלות מקולקציית הקיץ של אתר ספירולינה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין

הגדרות

מטרת הפעילות: שיווק וקידום אתר ספירולינה באמצעות הגרלה נושאת פרס
תקופת הפעילות: 13.08.2014 ועד יום  27.08.2014 בשעה 14:00

היכן מתבצעת הפעילות: באתר האינטרנט של ספירולינה ובעמוד הפייסבוק של ספירולינה

      כללי

 לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט

  אופן ההשתתפות בפעילות

.השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתפת כי היא בת 18 שנים ומעלה
על משתתפת בפעילות ללחוץ על כפתור ה -"לייק" בעמוד פייסבוק של ספירולינה. לשתף את מודעת ההגרלה בעמוד פייסבוק האישי שלה, להכנס לאתר ספירולינה, לבחור שמלה ולרשום בשיתוף המודעה איזו שמלה היתה רוצה לקבל מתנה. בין המשתתפות בפעילות תהיה הגרלה הנושאת חמישה פרסים שהוגדר לעיל. משתתת בפעילות אשר לא תמלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או תמלא אותם באופן חלקי, או תמלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא תוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. משתתפת המשתתפת בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.  כל משתתפת רשאית להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות
     הפרס
 חמש שמלות מקולקציית השמלות המסתובבות של אתר ספירולינה לחמש זוכות בהגרלה
   עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
  תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה
.אין בעצם השתתפות משתתפת זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס
   על מנת לקבל את הפרס, על המשתתפת שזכתה תהיה את האחריות להעביר לעורכת הפעילות כתובת מגורים מדויקת ומספר טלפון נייד להתקשרות. אם הזוכה בהגרלה לא תעביר פרטים למשלוח עד לתאריך 15.09.14 היא לא תהיה זכאית יותר לממש את הפרס
  הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה 15.09.14. ממועד זה ואילך תפקע זכאותה של אותה משתתפת לממש את הפרס והיא לא תהיה זכאית לממש את זכאותה או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם
.עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס
.עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין

 עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס

בחירת המשתתפת הזכאית ואיתורו

 .שמותיהם של המשתתפים בפעילות יוזנו למאגר משתתפים ממוחשב  לבחירת 5 הזוכות בהגרלה העורכת תשמש בתוכנת מחשב שמשנה את השמות באופן אקראי. 5 השמות הראשונים שיעלו על ידי תוכנת המחשב הם אלו שיזכרו בפרס

ביצוע ההגרלה יעשה בנוכחות עו"ד במשרד עורכי דין שאתם שמם העורכת תפרסם עם תוצאות ההגרלה
    מקום עריכת ההגרלה – משרד עורכי דין
  תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעת פייסבוק אישית
  עורכת הפעילות תשלח למשתתפת הזכאיתת את הפרס בדואר רשום ולאחר שליחת הפרס המשתתפת תקבל הודעה על מספר המעקב של החבילה שלה אותו תוכל להזין באתר של דואר ישראל ולעשות מעקב אחרי החבילה שלה

   כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לספירולינה כתובת מגורים מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד

פרסום
   כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתפת הזכאית ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת
  עם מילוי פרטיה האישיים המשתתפת מביעה הסכמתה לפרסום שמה ושם משפחתה וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתפת, וזאת בין אם נמצא זכאית לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיה המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלה, וציון העובדה שהיה זכאית לפרס במסגרת הפעילות
      אחריות
   ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות
   עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין
המשתתפת בפעילות מתחייבת לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתפת בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
 הגבלת השתתפות
 ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות
 
     שונות
   עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין
 עם מילוי פרטיה האישיים באתר האינטרנט, מביעה כל משתתפת בפעילות את אישורה לכך, כי קראה את התקנון, כי היא מקבלת על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קראה אותן כאמור, מסכימה המשתתפת בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבה לכל דבר ועניין
  עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתפת בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך
  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין
   הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד
בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע

[[TITLE]]

[[DESCRIPTION]]

[[PRICE]] [[OLD_PRICE]] Sold out
הפריט נוסף לסל קניות!